Novinky

Domy online – manažerský přístup pro statistiku žádostí .

           (27. Leden 2015)

Posted by on 27. Leden 2015 in Novinky | 1 comment

Po statistikách objednávek je v manažerském přístupu k dispozici také statistika a přehledy vyřizování žádostí  (požadavků ) . Přímo na www.domy-online.cz má je tak k dispozici vždy aktuální přehled o stavu vyřizování reklamací, stížností, pojistných událostí , požadavků na opravy a všech ostatních typů žádostí .  Tak jako u přehledů vyřizování objednávek i tady jsou k dispozici grafické výstupy pro vyhodnocení .

Windomy ver. 2.8711 – úprava penalizace od 1.1.2014 .

           (30. Leden 2014)

Posted by on 30. Leden 2014 in Novinky | 0 comments

Od 1. 1. 2014  vstupuje v platnost zákon č.67/2013 („Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty)  , který upravuje mimo jiné  pro peněžitá plnění poplatek z prodlení .  Ten je definován tak,  že pokud se poskytovatel nebo příjemce služeb dostane do prodlení s peněžitým plněním, které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, je povinen zaplatit druhé smluvní straně poplatek z prodlení ve výši 1 promile za každý den prodlení, nejméně však 10Kč za každý, i započatý měsíc prodlení.

Od 1. 1. 2014  vstupuje v platnost rovněž zákon č.89/2012 Sb (nový občanský zákoník), který definuje pro nájemné „úrok z prodlení“. 

Od 1. 1. 2014 se tedy na služby uplatní § 13 zákona č. 67/2013 Sb. „poplatek z prodlení“ a na nájemné (fond oprav apod…)  „Úrok z prodlení“ dle § 1802 a násl. zákona č. 89/2012 Sb (nový občanský zákoník) .Penalizace od 1.1.2014 .    

Aplikace výše uvedených zákonů je  ve Windomech k dispozici od verze 2.8711 .